Regulamin

 

Regulamin Przedszkola Świat Dziecka

Dla usprawnienia pracy wychowawczej, organizacyjnej Przedszkola oraz pogłębiania współpracy z rodzicami i nadania jednolitego kierunku wychowania dzieci, podajemy do wiadomości regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów.

 1. Przedszkole „Świat Dziecka” w Liszkach 540, zajmuje się profesjonalną edukacją dydaktyczno-wychowawczą.
 2. Czas i godziny pracy.
  • Zajęcia odbywają przez cały rok kalendarzowy, z wyłączeniem świąt kościelnych i dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku dodatkowych dni zamknięcia Przedszkola,  informacja o terminie zamknięcia zostanie podana najpóźniej na tydzień przed datą zamknięcia na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu.
  • Organ prowadzący może ustalić dwie przerwy wakacyjne w ciągu roku: tydzień w zimie i 2 tygodnie w lecie.
  • Zajęcia odbywają się w godzinach 6.30- 18.00 od poniedziałku do piątku.
 3. Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka, podpisanie umowy , wpłata wpisowego oraz terminowe uiszczanie czesnego.
 4. Opłaty za pobyt w Przedszkolu reguluje cennik, który jest integralną częścią Regulaminu.  Podpisanie umowy oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu oraz Cennika.
 5. Zapisy prowadzone są przez cały rok, do momentu wyczerpania miejsc.
 6. Za pobyt dziecka rodzice zobowiązani są wnosić opłaty do 10 – ego dnia kalendarzowego za dany miesiąc, w wysokości i na zasadach określonych w umowie.
 7. W przypadku wpłaty wpisowego i późniejszej rezygnacji z usługi wpisowe nie podlega zwrotowi.
 8. Opłata wpłacana jest na konto bankowe lub w siedzibie Przedszkola.

  NR KONTA PRZEDSZKOLA 021160 2202 0000 0001 9349 5107

 9. Zastrzega się możliwość zmiany cen.
 10. Nieodebranie Dziecka w godzinach pracy Przedszkola, skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wysokości 15 PLN za każdą rozpoczętą godzinę pobytu Dziecka.
 11. Przerwa w uczęszczaniu może nastąpić tylko z ważnych powodów, choroba, wyjazd do sanatorium.
 12. Wyżywienie zaopatruje firma cateringowa w postaci 4 posiłków (dwa śniadania, obiad, podwieczorek).
 13. Dziecko przyprowadzane do Przedszkola musi być zdrowe tzn. niemające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów, itp.
 14. Rodzice są zobowiązani do każdorazowego zawiadamiania nauczyciela o zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności dziecka. W przypadku choroby dziecka, rodzice zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie lekarskie, a w przypadku choroby zakaźnej – zaświadczenie z Sanepidu.
 15. Rodzic/Opiekun po otrzymaniu informacji o chorobie, bądź złym samopoczuciu Dziecka zobowiązany jest do jego odebrania w ciągu 90 minut. W innym przypadku nauczyciel lub Osoba Prowadząca wzywa lekarza i Rodzic / Opiekun ponosi koszt wizyty.
 16. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, prowadzące zajęcia nie mogą podawać żadnych leków dzieciom.
 17. Rodzice będą informowani przez nauczyciela o wszelkich niepokojących objawach zachowania się dziecka w celu ograniczenia i nie dopuszczenia objawów chorobowych u dziecka lub innych dzieci.
 18. W przypadku nieobecności dziecka czesne nie jest zwracane. Zwrotowi podlega opłata za wyżywienie, (jeśli nieobecność została zgłoszona co najmniej dzień wcześniej lub pierwszego dnia nieobecności do godziny 6.30).
 19. Zwroty za wyżywienie są odliczane w następnym miesiącu kalendarzowym.
 20. Nieobecność dziecka w Przedszkolu nie zwalnia Rodziców/ Opiekunów prawnych od obowiązku uiszczania stałej opłaty miesięcznej, która jest gwarancją zachowania miejsca.
 21. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców lub prawnych opiekunów. Za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów dziecko może być odebrane przez dorosłą osobę imiennie upoważnioną.

  22.W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców ( prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie.

  23.W przypadku , gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów) , nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem (prawnym opiekunem).

 22. Życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 23. Osobom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane.
 24. Przedszkole zobowiązuje się do ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwego wypadku.
 25. Umowę przyjęcia dziecka do Przedszkola może rozwiązać w formie pisemnej każda ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem od 1-go dnia następnego miesiąca.
 26. W trakcie roku szkolnego dyrekcja dopuszcza wizytacje studentów pedagogiki, zapewniając jednak, aby nie zakłócały one normalnego przebiegu zajęć.
 27. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.
 28. Rodzice mogą zgłaszać propozycję do programów wychowawczych, programów profilaktyki i promocji zdrowia, włączać się w organizacje imprez okolicznościowych.
 29. Rodzice powinni zapoznać się z informacjami i ogłoszeniami dotyczącymi życia przedszkola, które są umieszczane na tablicy, w kąciku dla rodziców.
 30. Rodzice dziecka mają prawo do:
  • uzyskiwania na bieżąco informacji na temat postępów, sukcesów, i niepowodzeń swojego dziecka,
  • uzyskiwania porad i wskazówek od opiekunów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy, wyrażania i przekazywania pracownikom opinii na temat pracy w klubie i sprawowania opieki.
 31. Rodzice wyrażają zgodę na publikację zdjęć z udziałem swojego Dziecka. Na stronach internetowych i w środkach masowego przekazu w celach promocyjno-reklamowych.
 32. Kadra pedagogiczna i personel zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz do zapewnienia Państwa Dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do ich rozwoju.
 33. Przedszkole zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Rodzice dzieci będą niezwłocznie poinformowani o tych zmianach.
 34. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie należy decyzje wiążące podejmują pracownicy placówki.